19 Nov

[Vietnam-specific] Các chỉ số KPI cho doanh nghiệp

 

 1. KPI cho Trưởng Phòng Kinh doanh
Lĩnh vực Mô tả Thước đo Chỉ số/tháng
Xây dựng  hệ thống kinh doanh Thiết lập đại lý và nhà phân phối Đại lý  
Ổn định hệ thống kinh doanh Đảm bảo doanh số / tháng Cuốn  
Báo cáo số liệu Các số liệu về kinh doanh,  kho, tiêu thụ Lần  
 
Kiểm soát công nợ Báo cáo số liệu tiêu thụ Lần  
Thu hồi công nợ Báo cáo lượng công nợ thu hồi Lần  
Brain storm Đóng góp ý kiến để phát triển hệ thống kinh doanh & sản phẩm Số lần  
 
Đánh giá nhân viên Bảng đánh giá nhân viên mỗi tháng Lần  
Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết. Lần  
Nội qui của công ty Vi phạm nội qui Lần  
Tham gia các buổi họp, sinh hoạt chung của công ty, các buổi huấn luyện Vắng mặt, đi trễ trừ trường hợp có lý do chính đáng  hoặc buổi họp nằm ngoài vị trí công việc Lần  
 1. KPI cho Sales Admin
Lĩnh vực Mô tả Thước đo Chỉ số/tháng
Lưu trữ số liệu Lưu trữ đầy đủ tất cả các số liệu có liên quan đến công tác kinh doanh file  
Tập hợp và phân tích Tập hợp các số liệu hàng tuần: lượng kinh doanh, số liệu đại lý, KH trung thành, cấp bổ sung, biếu tặng, lượng tiêu thụ file  
Bán hàng qua điện thoại Liên lạc với các khách hàng cũ & tiềm năng Lần  
Quản lý và chăm sóc khách hàng Liên lạc qua điện thoại với các khách hàng, đại lý & giải đáp các vấn đề có liên quan trong phạm vi trách nhiệm Lần  
Phối hợp quản lý và thu hồi công nợ Đối chiếu số liệu kinh doanh, tiêu thụ của từng đại lý. Đưa kết quả công nợ mỗi tháng Lần  
 
Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết. Lần  
Nội qui của công ty Vi phạm nội qui Lần  
 
 1. KPI cho Sales Executive
Lĩnh vực Mô tả Thước đo Chỉ số/tháng
Thiết lập đại lý Tìm kiếm và phát triển đại lý Đại lý  
Đảm bảo doanh số Đảm bảo doanh số Cuốn  
Thu hồi báo tồn Thu hồi và nhập kho báo tồn từ các đại lý Cuốn  
Quản lý thông tin khách hàng Nắm rõ các thông tin khách hàng, cách thức giao nhận Đại lý  
Thu hồi công nợ Kiểm soát, nhắc nhở và thu hồi công nợ Lần  
Tham gia các buổi họp, sinh hoạt chung của công ty, các buổi huấn luyện Vắng mặt, đi trễ trừ trường hợp có lý do chính đáng  hoặc buổi họp ngoài vị trí công việc Lần  
Hoàn thành báo cáo Số lần không hoàn thành hoặc hoàn thành chậm các báo cáo cần thiết. Lần  
Nội qui của công ty Vi phạm nội qui Lần  
         
 1. KPI cho Sales Support
Lĩnh vực Mô tả Thước đo Chỉ số/tháng
Thu tiền bạn đọc Thu chính xác tiền và nhanh trong ngày Lần  
Cung cấp báo đến các đại  lý theo yêu cầu của Trường Phòng Kinh doanh Cung cấp báo cho các đại lý Đại lý  
Thu hồi báo tồn Thu hồi và nhập kho báo tồn từ các đại lý Cuốn  
Quản lý thông tin khách hàng Nắm rõ các thông tin khách hàng, cách thức giao nhận Đại lý  
Thu hồi công nợ Kiểm soát, nhắc nhở và thug  hồi công nợ Lần  

 

AbnAsia.org Software. Faster. Better. More Reliable. +84945924877 (Asia# Mobile, WhatsApp, Telegram, Viber, Zalo); +16699996606 (US# Mobile, WhatsApp, Telegram) [email protected]
 • Virtual CIO Advisory Service

  Read more
 • Cyber Security Inspection

  Read more
 • AWS Cloud with VAT-invoice

  Read more

Leave a Reply

Call Now Button